Masz pytanie, zadzwoń? 
71 323 15 30   •   668 431 917   •   668 431 921
INTER-ES Deweloper – Mieszkania w centrum Wrocławia
Masz pytanie, zadzwoń? 
668 431 917   •   668 431 921
INTER-ES Deweloper
Mieszkania w centrum Wrocławia

Szanowni Państwo,

w związku z zawartą umową zobowiązująca do sprzedaży lokalu mieszkalnego na terenie Osiedla Kowale – zawiadamiamy o gotowości do ustalenia terminu zawarcia umowy (aktu notarialnego) przeniesienia własności lokalu.
Zawarcie umowy nastąpi w Kancelarii Notarialnej Simony Krukowskiej, Wrocław ul. Krawiecka 3 w indywidualnie ustalonym terminie.
Osoby wyrażające chęć podpisania umów w innej Kancelarii Notarialnej proszeni są o poinformowanie Dewelopera o tym fakcie w celu ustalenia treści umowy sprzedaży i terminu jej zawarcia.
Rezerwacji terminu podpisania umowy końcowej sprzedaży należy dokonać za pośrednictwem strony internetowej: https://deweloper-interes.pl/aktykowale/ z minimum dwudniowym wyprzedzeniem.

UWAGA! Osoby podpisujące akt w innej kancelarii notarialnej nie rejestrują się za pośrednictwem strony internetowej tylko proszeni są o kontakt z Działem Administracji pod numerem telefonu: 71 323 15 81, 85.

Warunkiem zawarcia umowy jest uregulowanie należności z tytułu:
• pełnej ceny nabycia lokalu (w tym kosztów ewentualnych zmian w dokumentacji projektowej) zgodnie z umową zobowiązująca z ewentualnymi późniejszymi zmianami,
• naliczonych odsetek powstałych z tytułu nieterminowych płatności,
• kosztów eksploatacji naliczanych od dnia nabycia lokalu do dnia zawarci umowy.

Dokładną informację o wysokości opłat związanych z zawarciem przyrzeczonej umowy sprzedaży można uzyskać poprzez kontakt z Kancelarią pod numerem telefonu: 71 344 46 56 lub 71 344 27 20. Wniesienie opłat notarialnych winno nastąpić poprzez wpłatę gotówkową, bądź kartą płatniczą w Kancelarii Notarialnej bezpośrednio po zawarciu umowy.
Osoby, które w akcie notarialnym chcą zamieścić wniosek o ustanowienie hipoteki na rzecz Banku udzielającego kredyt proszone są o dostarczenie do Kancelarii oryginału zaświadczenia wydanego przez Bank stanowiącego podstawę wpisu hipoteki.

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Zgodnie z zapisami warunków zawartych z Państwem umów Deweloperskich, z uwagi na zakończone prace budowlane, zgłaszamy gotowość do przekazania lokali stanowiących przedmiot zawartej z Państwem Umowy.
Rezerwacji terminu przekazania przedmiotu Umowy można dokonać za pośrednictwem formularza na stronie internetowej.

Proces przekazywania rozpoczynamy od dnia 01.10.2020r. Zaplanowane jest przekazywanie czterech Lokali dziennie, a o kolejności decydować będzie kolejność zgłoszeń składanych przez Kupujących. Podpisany protokół zdawczo-odbiorczy, w którym będą Państwo mogli zamieścić ewentualne uwagi oraz opisać ujawnione usterki, które zostaną usunięte po ich weryfikacji na warunkach i w terminach opisanych w Umowie Deweloperskiej.

Prosimy także o wypełnienie i złożenie oświadczenia o liczbie osób przebywających w Lokalu od dnia przekazania, w związku z koniecznością złożenia deklaracji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, druki posiadać będzie osoba przekazująca Państwu Lokal.

Wraz z protokołem przekazania Lokalu zostaną spisane stany liczników : CO, ciepłej i zimnej wody. Otrzymacie Państwo klucze do lokalu i elementów infrastruktury technicznej, służącej do obsługi lokalu, „zieloną kartę” na podstawie, której możliwe będzie zawarcie Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub Umowy Kompleksowej.

Po przekazaniu Lokalu można wprowadzić ekipy wykonujące na Państwa zlecenie prace wykończeniowe, prace te mogą być wykonywane jedynie na Państwa zlecenie i odpowiedzialność, wszelkie prace które związane są z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia prac budowlanych, muszą zostać uprzednio z nami uzgodnione.

Prosimy o dołożenie należytej staranności w celu uniknięcia uszkodzeń części wspólnych nieruchomości, należytego i zgodnego z przeznaczeniem korzystania z urządzeń i sieci oraz elementów części wspólnych nieruchomości, poprawnego składowania i sortowania odpadów zarówno bytowych jak i budowlanych w przeznaczonych do tego pojemnikach – kontenerach, zgodnie z zamieszczoną  instrukcją przy kontenerach. Informujemy, iż obiekt jest monitorowany przez zainstalowane kamery przemysłowe.

Od dnia przekazania lokalu, zgodnie z zapisami umowy, każdy Klient zobowiązany będzie do ponoszenia opłat eksploatacyjnych związanych z Lokalem oraz kosztów zarządzania i eksploatacji części wspólnych nieruchomości.

Wraz z fakturą zaliczkową za ostatni etap budowy Lokalu stanowiącego przedmiot zawartej z Państwem Umowy, otrzymujecie Państwo końcowe rozliczenie związane z obmiarem powykonawczym Lokalu, oraz informacje o stanie rozliczeń dotychczas wystawionych faktur. Do rozliczenia końcowego przyjęto obmiar powykonawczy Lokalu wykonany z dokładnością do 0,01 m2. Warunkiem przekazania Lokalu jest dokonanie wszelkich wymagalnych płatności związanych z zawartą umową Deweloperską.

 

Prosimy rozważyć również ubezpieczenie Lokalu od zdarzeń losowych i OC w okresie prowadzonych prac adaptacyjnych, zachodzi wówczas potencjalnie dużo zdarzeń losowych generujących odpowiedzialność odszkodowawczą po stronie przejmującego Lokal.

 

Jeśli do protokołu przekazania Lokalu mają ze strony Kupującego przystąpić osoby trzecie, nie wskazane w akcie notarialnym Umowy Deweloperskiej, konieczne jest przesłanie do nas wcześniej, przed dniem przekazania Lokalu, pełnomocnictwa dla osoby mającej działać w imieniu i na rzecz Kupującego.

 

Mamy nadzieję, że przekazane przez nas informacje usprawnią i wyjaśnią wiele kwestii związanych z procesem przekazywania i eksploatacji zakupionych u nas Lokali. W razie jakichkolwiek wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 

Z poważaniem,

Dział Administracji

Kontakt

Biuro sprzedaży
Deweloper INTER-ES
Jedności Narodowej 194, 50-302 Wrocław
71 323 15 30, 71 323 15 40, 71 323 15 50
668 431 917, 668 431 918, 668 431 921
Poniedziałek - Piątek godz. 8:00 – 17:00

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać w pierwszej kolejności informację o nowych inwestycjach we Wrocławiu to wypełnij poniższy formularz.
2000 – 2023 INTER-ES Deweloper Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona w wersji beta. Znalazłeś błąd, wyślij wiadomość. | Właścicielem marki Deweloper INTER-ES jest firma INTER-ES Inwestycje Sp. z o.o. S.k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Zakrzowskiej 19, KRS: 0000572296, NIP: 895-205-08-31, REGON: 36230433700000. | Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.